نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي چهاردهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی چهاردهمین دوره المپیاد علمی حیطه مطالعات میان رشته…