نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي پانزدهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی پانزدهمین دوره المپیاد علمی    (5 حیطه) اسامی دریافت…