مشاوره و برنامه ریزی آموزشی چهاردهمین المپیاد علوم پزشکی