توضیحی راجب حیطه های المپیاد علوم پزشکی

المپیاد علوم پزشکی تا سال 1396 ، 5 حیطه داشت و در المپیاد دهم یک حیطه به آن اضافه شد .

به ترتیب حیطه ها را برای شما عزیزان نام برده و در ویس پایین به صورت مفصل راجب تمامی حیطه ها توضیح داده ایم .

توضیحی راجب حیطه های علوم پزشکی

Privacy Preference Center