اعلام ده رتبه برتر مرحله گروهي دهمين المپياد علوم پزشکي مرداد97
استدلال باليني  –   فلسفه پزشكي  –  تفكر علمي در علوم پايه  –  مديريت نظام سلامت  –  آموزش پزشكي  –كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم )
– نتايح مرحله گروهي دهمين المپياد علمي حيطه‌هاي: 
استدلال باليني  –   فلسفه پزشكي  –  تفكر علمي در علوم پايه  –  مديريت نظام سلامت  –  آموزش پزشكي  –كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم )
– نتايح مرحله انفرادي دهمين المپياد علمي حيطه‌هاي: 
استدلال باليني  –   فلسفه پزشكي  –  تفكر علمي در علوم پايه  –  مديريت نظام سلامت  –  آموزش پزشكي  – كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم )
نتایج ده تیم راه یافته به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی

– حیطه استدلال بالینی

– حیطه آموزش پزشکی

– حیطه تفکر علمی در علوم پایه

– حیطه فلسفه پزشکی

– حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

– حیطه مدیریت نظام سلامت

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون انفرادی(غربالگری) دهمین المپیاد علمی در مناطق ده گانه آمایشی به ترتيب حروف الفبا:

حيطه آموزش پزشکي             حيطه فلسفه پزشکي         حيطه مديريت نظام سلامت
حيطه تفکر علمي در علوم پايه      حيطه استدلال باليني         حيطه کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم