نتایح مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی حیطه‌های:
 استدلال بالینی  –   مطالعات میان رشته‌ای  –  تفکر علمی در علوم پایه  –  مدیریت نظام سلامت  –  آموزش پزشکی  – کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
نتایح مرحله انفرادی دوازدهمین المپیاد علمی حیطه‌های:
 استدلال بالینی  –   مطالعات میان رشته‌ای  –  تفکر علمی در علوم پایه  –  مدیریت نظام سلامت  –  آموزش پزشکی  – کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی ده گروه راه یافته به مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون انفرادی(غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی در مناطق ده گانه آمایشی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم