اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی چهاردهمین دوره المپیاد علمی
حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله انفرادی چهاردهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی نفرات برتر مرحله گروهی چهاردهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی نفرات برتر مرحله انفرادی‌ چهاردهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
اسامی گروههای راه یافته به مرحله گروهی چهاردهمین المپیاد به تفکیک مناطق آمایشی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مطالعات میان رشته ‌ای علوم انسانی و سلامت    –   حیطه مدیریت نظام سلامت   –    حیطه تفکر علمی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی     –     حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم