رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

دانشگاه شاهد

5

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

8

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود