کارگاه استدلال بالینی جلسه پنجم

کارگاه استدلال بالینی جلسه چهارم

کارگاه استدلال بالینی جلسه سوم

کارگاه استدلال بالینی جلسه دوم

کارگاه استدلال بالینی جلسه اول

توضیحی راجب حیطه های المپیاد علوم پزشکی

صوت 4 جلسه اول آمادگی المپیاد مدیریت

برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول المپیاد پزشکی

دانلود صوت کلاس های آمادگی حیطه مدیریت

تاریخ برگزاری امتحان غربالگری مرحله اول علوم پایه و مدیریت

سومین و چهارمین جلسه آمادگی المپیاد مدیریت

صوت جلسه دوم کلاس المپیاد مدیریت

تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه