حیطه های المپیاد

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام دوره آموزشی و منتورشیپ حیطه…

Read More

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “استدلال بالینی”

دوره آموزشی المپیاد حیطه “استدلال بالینی” ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مدرس:…

Read More

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “همگرایی علوم پایه”

دوره آموزشی المپیاد حیطه “همگرایی علوم پایه” ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور…

Read More